Wie zijn we

Ons site-adres is: http://wabisabicoach.eu.

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we het verzamelen

In deze Privacy Policy staat de informatie over hoe de praktijk zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens.

Wabi Sabi Coach houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;

– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

– Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

– Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

– Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

– Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteren.

Contactformulieren en Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Wabi Sabi Coach verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Administratieve doeleinde;

– Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– De behandelovereenkomst; Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Wabi Sabi Coachde volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Naam; Telefoonnummer; E-mailadres; Adres; Geboortedatum

– Gegevens over eventuele andere hulpverlening

– Gegevens over gezondheid

– Gegevens die relevant zijn voor behandeling en verslaglegging

Minderjarigen

Ik verwerk alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden door Wabi Sabi Coach opgeslagen ten behoeve van verwerking(en) behandelovereenkomst voor de periode gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal de wettelijke termijn van 20 jaar.

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van uw e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien u dit gebruikt. De privacybeleidspagina kunt u hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat uw reactie is goedgekeurd, is uw profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van uw reactie.

Cookies

Wanneer u een reactie achterlaat op onze site, kunt u aangeven of we uw naam, uw e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor uw gemak zodat u deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien u onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra u uw browser sluit.

Zodra u inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met uw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als u “Herinner mij” selecteert, wordt uw login 2 weken bewaart. Zodra u uitlogt van uw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer u een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat u hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagd zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die site.

Welke rechten u hebt over uw data

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken. Mocht ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Waar we uw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spam detectie service geleid worden.

Hoe we uw data beveiligen

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

– Alle personen die namens Wabi Sabi Coach van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

– Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op het software systeem;

– Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

Verstrekking van data aan derden

De gegevens die u geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken ik gebruik van een derde partij:

– Het verzorgen van de (financiële) administratie;

– Het verslagleggingsprogramma en de agenda;

– Gmail voor het emailprogramma waar uw emailadres in bekend is;

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen benodigde verwerkersovereenkomst is afgesloten. Ik kan wel persoonsgegevens delen met derden indien u mij hier toestemming voor geeft. Verder zal ik de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van onderzoek (persoons-) gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben ik dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen om te kijken of we er samen uit kunnen komen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van het Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan gerust contact met mij op.

Contactgegevens Wabi Sabi Coach, Shanna Le Double,  Creatief therapeut en gezinscoach Adres: Bertus van Grouwstraat 5, 1063 AS, Amsterdam Emailadres: shanna@wabisabicoach.eu Telefoonnummer: 06-48683530